Pravidla Fotosoutěže / Competition conditions

Podmínky soutěže: 

 1. Soutěž je otevřená pro každého studenta ČZU. 
 2. Počet snímků je omezen pouze na dvě fotografie na jednoho studenta.
 3. Fotografie je možné poslat na adresu spoleknafzp@gmail.com, do 28. 2. 2023 včetně.
 4. Pro přijetí fotografie musí být splněny tyto podmínky: formát JPG, minimální velikost 1600×1200 pixelů a maximální velikost jednoho souboru 10 MB, fotografie budou poslané přes studentský mail autora. 
 5. Spolek Naživo může ze soutěže vyřadit fotografie, které jsou nevhodné, nejsou v souladu s tématem, nesplňují podmínky, zachycují násilí nebo nelegální činnost, a které jsou neetické. 
 6. Jsou zakázané jakékoliv fotomontáže, sestavování z vícero fotek, či prvky, které pozměňují charakter fotografie. Při použití těchto technik, budou fotografie vyřazeny ze soutěže. 
 7. Název souboru uložte jako PŘÍJMENÍ_JMÉNO_FOTOGRAFIE_1. 
 8. Účastník musí být autorem přihlášené fotografie a vlastnit na přihlášené dílo veškerá práva. Pokud fotografie obsahuje jakékoliv prvky, které jsou subjektem práv třetích stran, přihlašovatel fotografie je povinen získat souhlasy k použití a k publikování bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. Pokud je na fotografii zachycena osoba mladší 18 let, je požadován písemný souhlas zástupce. Při zachycení uměleckého díla nebo jakéhokoliv díla registrovaného ochranou známkou je přihlašovatel povinen zajistit souhlas autora nebo držitele ochranné známky ke zveřejnění díla.
 9. Přihlašovatelé a zejména vítězové soutěže souhlasí s publikováním svých fotografií v elektronické formě nyní i v budoucnu bez omezení, a dále s použitím fotografií k nekomerčním propagačním účelům bez nároků na honorář za autorská práva.
 10. Všechny fotografie budou uveřejněny na Instagramovém profilu a na Facebookovém profilu. 
 11. Odborná porota zvolí 2 vítěze. 
 12. Dvě fotky, které nasbírají v součtu nejvíce ..lajků“ na sociálních sítích  (https://www.facebook.com/spolekfzp, https://www.instagram.com/spolekfzp/, https://www.facebook.com/InternationalFZPCZU, https://www.instagram.com/iro_fzp_czu/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D) se stanou také výherní
 13. Ceny budou výhercům předány osobně po bližší domluvě. 
 14. Kontaktní adresa: spolekfzp@gmail.com

Competition conditions: 

 1. Competition is open to every CULS student. 
 2. Number of images is limited to only two photos per student.
 3. Photos can be sent to address spoleknafzp@gmail.com, up to and including 28.2.2023.
 4. For photo admission, following conditions must be met: JPG format, minimum size 1600×1200 pixels and maximum size of one file 10 MB, photos must be sent via author’s student mail. 
 5. Association Naživo may exclude from the competition photographs that are inappropriate, not in accordance with the theme, do not meet the conditions, depict violence or illegal activity, and that are unethical.
 6. Any photomontages, assembly from multiple photos or elements that alter the character of the photograph are prohibited. Using these techniques, will eliminate photos from the competition. 
 7. Save the file name as SURNAME_NAME_PHOTOGRAPH_1. 
 8. Participant must be author of the submitted photo and own all rights to the submitted work. If the photograph contains any elements that are subject to the rights of third parties, applicant of such photo is obliged to obtain consents for use and publication without any compensation. If a person under 18 years of age is captured in the photo, written consent of representative is required. When capturing a work of art or any work registered by a trademark, applicant must obtain consent of the author or trademark holder for its publication.
 9. Entrants, and in particular the winners of the competition, agree to publish their photographs in electronic form now and in the future without restriction and to use the photos for non-commercial promotional purposes without any claim for copyright fees.
 10. All photos will be published on the Instagram profile and on the Facebook profile. 
 11. Expert jury will choose 2 winners. 
 12. Two photos that collect the most in total .. likes“ on social networks (https://www.facebook.com/spolekfzp, https://www.instagram.com/spolekfzp/, https://www.facebook.com/InternationalFZPCZU, https://www.instagram.com/iro_fzp_czu/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D) will also become winning
 13. Prizes will be handed over to the winners in person upon closer arrangement. 
 14. Contact address: spolekfzp@gmail.com