Fotosoutěž: VODA

Text in English below

Ahoj,

připravili jsme si pro vás sérii 2 fotosoutěží!

Soutěže poběží během celého akademického roku. Pomalu nám začíná jarní období, a to je ten správný čas na vyhlášení druhého kola soutěže!

Téma je: Voda.

– Voda. Život přináší, ale i bere. Přetváří krajinu v nevídané krásy a tvary. Voda nám z krajiny, ale rychle mizí, proto jsme se rozhodli jí vzdát hold a věnovat jí jedno téma naší fotosoutěže. Pojďme společně zachytit krásu vody ve všech jejich možných podobách, ať už jako nezkrotnou řeku, déšť, sníh nebo led.

Pro účast v soutěži nám zašlete vaši fotografii na uvedené téma na email: spoleknafzp@gmail.com (zasláním fotografie nám poskytujete souhlas s jejím uveřejněním)

Každý se můžete zúčastnit maximálně se dvěma fotografiemi

Nezáleží, jak staré fotografie jsou, ale musí být vaše.

Soutěž začíná 21.3.2023 a uzavírá se 17.4. 2023

Výherce oznámíme repostem 19. 4. 2023 na sociálních sítích spolku (FB)

Výherními fotografiemi v hlavní kategorii se stanou fotografie vybrané odbornou porotou

Výherními fotografiemi v kategorii ,,Hlas lidu“ se stanou fotografie s nejvyšším počtem reakcí!

Hlasování bude umožněno na facebooku spolku NaŽivo

Podrobná pravidla naleznete v příloze

Výherci se mohou těšit na zajímavé ceny. O krásné ceny se s námi podělí také společnost Kvalitní fotky s. r. o., puzzleYOU s.r.o. a Saal digital.

Vyhlášení dalších témat bude následovat po ukončení první soutěže.

Po ukončení všech kol soutěže bude navazovat výstava vítězných fotek v atriu budovy FŽP.

Těšíme se na Vámi zaslané fotografie!

Hodně štěstí,

NaŽivo a Students ambassadors

Podmínky soutěže:

 1. Soutěž je otevřená pro každého studenta ČZU.
 2. Počet snímků je omezen pouze na dvě fotografie na jednoho studenta.
 3. Fotografie je možné poslat na adresu spoleknafzp@gmail.com, do 17. 4. 2023
  včetně.
 4. Pro přijetí fotografie musí být splněny tyto podmínky: formát JPG, minimální velikost
  1600×1200 pixelů a maximální velikost jednoho souboru 10 MB, fotografie budou
  poslané přes studentský mail autora.
 5. Spolek Naživo může ze soutěže vyřadit fotografie, které jsou nevhodné, nejsou
  v souladu s tématem, nesplňují podmínky, zachycují násilí nebo nelegální činnost, a
  které jsou neetické.
 6. Jsou zakázané jakékoliv fotomontáže, sestavování z vícero fotek, či prvky, které
  pozměňují charakter fotografie. Při použití těchto technik, budou fotografie vyřazeny
  ze soutěže.
 7. Název souboru uložte jako PŘÍJMENÍ_JMÉNO_FOTOGRAFIE_1.
 8. Účastník musí být autorem přihlášené fotografie a vlastnit na přihlášené dílo veškerá
  práva. Pokud fotografie obsahuje jakékoliv prvky, které jsou subjektem práv třetích
  stran, přihlašovatel fotografie je povinen získat souhlasy k použití a k publikování bez
  nároku na jakoukoliv kompenzaci. Pokud je na fotografii zachycena osoba mladší 18
  let, je požadován písemný souhlas zástupce. Při zachycení uměleckého díla nebo
  jakéhokoliv díla registrovaného ochranou známkou je přihlašovatel povinen zajistit
  souhlas autora nebo držitele ochranné známky ke zveřejnění díla.
 9. Přihlašovatelé a zejména vítězové soutěže souhlasí s publikováním svých fotografií v
  elektronické formě nyní i v budoucnu bez omezení, a dále s použitím fotografií k
  nekomerčním propagačním účelům bez nároků na honorář za autorská práva.
 10. Všechny fotografie budou uveřejněny na Instagramovém profilu a na Facebookovém
  profilu.
 11. Odborná porota zvolí 2 vítěze.
 12. Dvě fotky, které nasbírají v součtu nejvíce ..lajků“ na sociálních sítích
  (https://www.facebook.com/spolekfzp) se stanou také výherní
 13. Ceny budou výhercům předány osobně po bližší domluvě.
 14. Kontaktní adresa: spoleknafzp@gmail.com

________________EN________________

Hi everyone,

we’ve prepared a series of 2 photo contests for you!

The competitions will run throughout the academic year. We are slowly starting the spring season, and this is the right time to announce the second round of the contest!

The theme is: Water.

– Water. Life brings, but also takes away. It transforms the landscape into unprecedented beauty and shapes. But water is disappearing from our landscape, so we decided to pay tribute to it and dedicate one of the themes of our photo contest to it. Together, let’s capture the beauty of water in all its possible forms, whether as an untamed river, rain, snow or ice.

To participate in the competition, send us your photo on the following topic by email: spoleknafzp@gmail.com (by sending us a photo, you give us your consent to its publication)

Each can participate with a maximum of two photos

It doesn’t matter how old the photos are, but they have to be ours.

Competition begins on 21 March 2023 and closes on 17 April 2023

Winners will be announced through repost on April 19, 2023 on the social networks of the association (FB)

Winning photos in the main category will be photographs selected by a professional jury

Winning photos in the „Voice of the People“ category will be the photos with the highest number of reactions!

voting will be possible on Facebook of the association NaŽivo

Detailed rules can be found in the attachmen.

Winners can look forward to interesting prizes. Beautiful prizes will also be provided by Quality Photos s. r. o., puzzleYOU s.r.o. and Saal digital.

Announcement of other topics will follow after the end of the first competition.

After the end of all rounds of competitions, an exhibition of the winning photos will follow in the FES building.

We are looking forward to your sent photos!

Good luck,

NaŽivo and Students ambassadors

Competition conditions:

 1. Competition is open to every CULS student.
 2. Number of images is limited to only two photos per student.
 3. Photos can be sent to address spoleknafzp@gmail.com, up to and including
  17.4.2023.
 4. For photo admission, following conditions must be met: JPG format, minimum size
  1600×1200 pixels and maximum size of one file 10 MB, photos must be sent via
  author’s student mail.
 5. Association Naživo may exclude from the competition photographs that are
  inappropriate, not in accordance with the theme, do not meet the conditions, depict
  violence or illegal activity, and that are unethical.
 6. Any photomontages, assembly from multiple photos or elements that alter the
  character of the photograph are prohibited. Using these techniques, will eliminate
  photos from the competition.
 7. Save the file name as SURNAME_NAME_PHOTOGRAPH_1.
 8. Participant must be author of the submitted photo and own all rights to the
  submitted work. If the photograph contains any elements that are subject to the
  rights of third parties, applicant of such photo is obliged to obtain consents for use
  and publication without any compensation. If a person under 18 years of age is
  captured in the photo, written consent of representative is required. When capturing
  a work of art or any work registered by a trademark, applicant must obtain consent
  of the author or trademark holder for its publication.
 9. Entrants, and in particular the winners of the competition, agree to publish their
  photographs in electronic form now and in the future without restriction and to use
  the photos for non-commercial promotional purposes without any claim for
  copyright fees.
 10. All photos will be published on the Instagram profile and on the Facebook profile.
 11. Expert jury will choose 2 winners.
 12. Two photos that collect the most in total .. likes“ on social networks
  (https://www.facebook.com/spolekfzp)will also become winning
 13. Prizes will be handed over to the winners in person upon closer arrangement.
 14. Contact address: spoleknafzp@gmail.com