Fotosoutěž: Příroda kolem nás

Text in English below

Ahoj,
připravili jsme si pro vás sérii čtyř fotosoutěží!

Soutěže poběží během celého akademického roku. Pomalu nám končí zkouškové období tohoto semestru, a to je ten správný čas na vyhlášení prvního kola soutěže!

Téma je: Příroda kolem nás.

Podívejte se kolem sebe. Všude je mnoho krásy a rozmanitosti. Zachyťte tuto jedinečnost na fotografii, a podělte se o ní s námi.

Pro účast v soutěži nám zašlete vaši fotografii na uvedené téma na email: spoleknafzp@gmail.com (zasláním fotografie nám poskytujete souhlas s jejím uveřejněním)

Každý se můžete zúčastnit maximálně se dvěma fotografiemi.

Nezáleží, jak staré fotografie jsou, ale musí být vaše.

Soutěž začíná 1.2.2023 a uzavírá se 1. 3. 2023

Výherce oznámíme repostem 20. 3. 2023 na sociálních sítích spolku (fb, Instagram @spolekfzp), a na facebooku a instagramu International FZP CZU.

Výherními fotografiemi v hlavní kategorii se stanou fotografie vybrané odbornou porotou.

Výherními fotografiemi v kategorii ,,Hlas lidu“ se stanou fotografie s nejvyšším počtem reakcí!

Hlasování bude umožněno na FB spolku NaŽivo

Podrobná pravidla naleznete v zde.

Výherci se mohou těšit na zajímavé ceny. O krásné ceny se s námi podělí také společnost Kvalitní fotky s. r. o., puzzleYOU s.r.o. a Saal digital.

Vyhlášení dalších témat bude následovat po ukončení první soutěže.

Po ukončení všech kol soutěže bude navazovat výstava vítězných fotek v atriu budovy FŽP.

Těšíme se na Vámi zaslané fotografie!

Hodně štěstí,

NaŽivo a Students ambassadors

________________________EN________________________

Hi everyone,

we have prepared a series of four photo competitions for you!

Competitions will run throughout the academic year. The exam period of this semester is slowly ending and it is right time to announce the first roud of competition!

Topic is namely: Nature around us.

Look around you. There is a lot of beauty and variety everywhere. Capture this uniqueness in a photo and share it with us.

To participate in the competition, send us your photo on the following topic by email: spoleknafzp@gmail.com (by sending us a photo, you give us your consent to its publication)

Each can participate with a maximum of two photos

It doesn’t matter how old the photos are, but they have to be ours.

Competition begins on 1 February 2023 and closes on 1 March 2023

Winners will be announced through repost on March 20, 2023 on the social networks of the association (Fb, Instagram @spolekfzp), and on Facebook and Instagram of the International FZP CZU

Winning photos in the main category will be photographs selected by a professional jury

Winning photos in the „Voice of the People“ category will be the photos with the highest number of reactions!

Voting will be possible on Fb of the association NaŽivo

Detailed rules can be found here.

Winners can look forward to interesting prizes. Beautiful prizes will also be provided by Quality Photos s. r. o., puzzleYOU s.r.o. and Saal digital.

Announcement of other topics will follow after the end of the first competition.

After the end of all rounds of competitions, an exhibition of the winning photos will follow in the FES building.

We are looking forward to your sent photos!

Good luck,

NaŽivo and Students ambassadors